กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 – 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 น. แนะนำสถานที่
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการสัมมนา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นักวิชาการการศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
09.15 – 10.30 น. การศึกษาและการเรียนรู้ ในยุคประเทศไทย 4.0
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
และศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. การอภิปราย “นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0”
โดย 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์
นักวิชาการการศึกษา และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร
ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.พิทา จารุพูนผล
ประธานเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
14.30 – 14.45 น. อาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0 (ต่อ)
17.00 – 20.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7
และพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดสัมมนา ครั้งที่ 8 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น. สัมมนาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องประชุม ชั้น 7
อาคารสำนักวิทยบริการฯ)
โดย ประธานเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
08.30 – 10.30 น. สัมมนากลุ่มย่อย “ทิศทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในยุคประเทศไทย 4.0”
กลุ่มที่ 1 งานบริหารจัดการสำนักงาน
วิทยากรกลุ่มย่อย อาจารย์ ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กลุ่มที่ 2 งานเทคนิคสารสนเทศ
วิทยากรกลุ่มย่อย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์
อดีตผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุ่มที่ 3 งานบริการสนเทศ
วิทยากรกลุ่มย่อย อาจารย์ชัยวัฒน์ น่าชม
นักเอกสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กลุ่มที่ 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากรกลุ่มย่อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง
อดีตผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การนำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย
อาจารย์ ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ์
อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์
อาจารย์ชัยวัฒน์ น่าชม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การบรรยายธรรมะ “ชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข”
โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ และประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี
15.00 – 15.15 น. อาหารว่าง
 15.15 – 16.15 น.  การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์ไทย
โดย อาจารย์ทิพภา ปลีหะจินดา
มหาวิทยาลัยบูรพา
16.15 – 16.30 น. สรุป-ปิดการสัมมนา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุภา นาคธน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
17.00 – 21.30 น. เฉิดฉาย ไฉไล แต่งกายย้อนยุค แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 – 16.30 น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
07.30 – 08.30 น. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
09.00 – 10.00 น. อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ายบางระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
10.00 – 10.15 น. อาหารว่าง
11.00 – 13.00 น. แหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ (อุโมงค์ปลาน้ำจืด และอุโมงค์
โลกใต้ทะเล ซึ่งมีตู้ปลาทรงกระบอก (Cylinder) ที่ใหญ่และสูงที่สุดในเมืองไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยากรบรรยาย โดย นายประสิทธิ์ เวทประสิทธิ์
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
13.00 – 14.00 น. อาหารกลางวัน
14.00 – 15.00 น. อุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ
วิทยากรบรรยาย โดย นายประสิทธิ์ เวทประสิทธิ์
15.00 – 15.15 น. อาหารว่าง
16.00 – 17.30 น. แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในจังหวัดลพบุรี
17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

ดาวน์โหลด กำหนดการสัมมนา