การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7

หลักการและเหตุผล

เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการจัดประชุมเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และหาแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนำวิธีการต่างๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

ในการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 6 ในปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเครือข่ายครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงรับเป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7 เรื่อง “การบริหารและการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความเข้มแข็ง
  2. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
  3. เพื่อทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในการสรรค์สร้างบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
ระหว่างวันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สถานที่จัดสัมมนา

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ /ศูนย์/สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประมาณ 100 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สามารถสร้างเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้
    มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
  2. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ได้สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาต่อไป
  3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ ความคิดเห็น ที่ได้รับจากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและสรรค์สร้างบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่อไป

ดาวน์โหลด โครงการสัมมนา 

ผู้สนับสนุน