321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 19 ฉบับที่ 183 ธันวาคม 2562

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 183 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2562

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

  • ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว
  • ร่วมงานรวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีหนูทอง

 newsarc19-183 Page 1

 

newsarc19-183 Page 2