321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 19 ฉบับที่ 182 พฤศจิกายน 2562

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 182 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2562
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

  • กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
  • บริการขอเลข ISBN และ CIP

 newsarc19-182 Page 1

 

newsarc19-182 Page 2