321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 19 ฉบับที่ 174 ประจำเดือน มีนาคม 2562

วิทยบริการสาร

ปีที่ 19 ฉบับที่ 174 ประจำเดือน มีนาคม 2562
- สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว Green Library
- คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินตามมาตรฐาน 5 ส.

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ
- การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/62
- สัมมนาโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการฯ
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจรับประเมินห้องสมุดสีเขียว


newsarc19-174 Page 1

newsarc19-174 Page 2