321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 18 ฉบับที่ 161 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วิทยบริการสาร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 161 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
    โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7
     แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI


newsarc18-161 Page 1

newsarc18-161 Page 2