321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 18 ฉบับที่ 160 ประจำเดือนมกราคม 2561

วิทยบริการสาร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 160 ประจำเดือนมกราคม 2561 
    ขอเชิญร่วมพิธีเปิด "ห้องสมุดสีเขียว"
    Big Clean Day ร่วมมือ ร่วมใจ ให้องค์กรเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ
    ประชุมการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


newsarc18-160 Page 1

newsarc18-160 Page 2