321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ฉบับที่ 150 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

วิทยบริการสาร

ฉบับที่ 150 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 
     ฐานข้อมูลทดลองใช้ Britannica
     โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
     นิทรรศการ "ด้วยความรัก ด้วยภักดี"
     ประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2557 

 newsarc15-150 Page 1
newsarc15-150 Page 2