321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 23 ฉบับที่ 221 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 221 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

  • การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2566
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 42
  • กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35
  • กิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  • การสร้างสื่อการสอนและการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR)
  • เชิญชวนคัดเลือกหนังสือ e-book ภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2566

 newsarc23-221 Page 1

 

newsarc23-221 Page 2