321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 22 ฉบับที่ 217 ตุลาคม 2565

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 217 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 

  • การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2565
  • รับการตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • BEYOND ANIMATION
  • KIDS INSPIRATION

 newsarc22-217 Page 1

 

newsarc22-217 Page 2