321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 22 ฉบับที่ 215 สิงหาคม 2565

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 215 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 

  • การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2565
  • การวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โครงการอบรมเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานกับการพัฒนางานและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น
  • โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทาง
  • ส่งมอบ "ถุงยาพอเพียง ที่เพียงพอ"
  • กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

 newsarc22-215 Page 1

 

newsarc22-215 Page 2