321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 22 ฉบับที่ 213 มิถุนายน 2565

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 213 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

  • การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2565
  • พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติปี 1 ประจำปีการศึกษา 2565
  • โครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์
  • กิจกรรม "ถุงยาพอเพียง ที่เพียงพอ"
  • การอบรมทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย

 newsarc22-213 Page 1

 

newsarc22-213 Page 2