321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 22 ฉบับที่ 212 พฤษภาคม 2565

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 212 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

  • การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2565
  • ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานการจัดโครงการให้บริการวิชาการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
  • โครงการพัฒนาความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
  • อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 newsarc22-212 Page 1

 

newsarc22-212 Page 2