321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 21 ฉบับที่ 197 กุมภาพันธ์ 2564

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 197 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564
  • เปิดบริการล่วงเวลา
  • โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
  • โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย
  • อบรม KM เทคนิคการเขียนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

 newsarc21-197 Page 1

 

newsarc21-197 Page 2