321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 21 ฉบับที่ 196 มกราคม 2564

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 196 ประจำเดือน มกราคม 2564 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564
  • โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สายสนับสนุน) "เสริมพลังการสื่อสารในงานห้องสมุด"
  • วันพ่อขุนรำมคำแหงมหาราช
  • สำรวจโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดห้องสมุด
  • ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมลงพื้นที่จัดห้องสมุด
  • ร่วมประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่ 11
  • กิจกรรมอบบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น EBSCO

 newsarc21-196 Page 1

 

newsarc21-196 Page 2