321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 20 ฉบับที่ 195 ธันวาคม 2563

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 195 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2563
  • COVID-19 ประกาศขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด
  • สำรวจโรงเรียนบ้ำนเขำทับควำยเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดห้องสมุด
  • สำรวจโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดห้องสมุด
  • ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมลงพื้นที่จัดห้องสมุด

 newsarc20-195 Page 1

 

newsarc20-195 Page 2