321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปีที่ 20 ฉบับที่ 194 พฤศจิกายน 2563

วิทยบริการสาร

Download วิทยบริการสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 194 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

  • การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2563
  • กิจกรรม TRU-Library Tour
  • คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จ.ลพบุรี เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ
  • โครงการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
  • โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 newsarc20-194 Page 1

 

newsarc20-194 Page 2