321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)


      ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน

บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALAM)
fbrunei
เมืองหลวง บันดาร์ เสรี เบกาวัน
วันชาติ 23 กุมภาพันธ์
สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 7 มกราคม 2527


ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)
fcambodia
เมืองหลวง กรุงพนมเปญ
วันชาติ 9 พฤศจิกายน
สกุลเงิน เรียล
วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 9 เมษายน 2542


สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (PEPUBLIC OF INDONESIA)
findonesia
เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา
วันชาติ 17 สิงหาคม
สกุลเงิน รูเปียห์
วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC)
flao
เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทร์
วันชาติ 2 ธันวาคม
สกุลเงิน กีบ
วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 23 กรกฎาคม 2540


มาเลเซีย (MALAYSIA)
fmalaysia
เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์
วันชาติ 31 สิงหาคม
สกุลเงิน ริงกิต
วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510


สหภาพพม่า (THE UNION OF MYANMAR)
fmyanmar
เมืองหลวง เมืองเนปีดอ
วันชาติ 4 มกราคม
สกุลเงิน จั๊ต
วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 23 กรกฎาคม 2540


สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)
fphilip
เมืองหลวง กรุงมะนิลา
วันชาติ 12 มิถุนายน
สกุลเงิน เปโซ
วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510


สาธารณรัฐสิงค์โปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE)
fsingapore
เมืองหลวง สิงคโปร์
วันชาติ 9 สิงหาคม
สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510


ราชอาณาจักรไทย (KINGDOM OF THAILAND)
fthai
เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
วันชาติ 5 ธันวาคม
สกุลเงิน บาท
วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 8 สิงหาคม 2510


สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)
fvietnam
เมืองหลวง กรุงฮานอย
วันชาติ 2 กันยายน
สกุลเงิน ด่ง
วันเข้าร่วมอาเซ๊ยน 28 กรกฎาคม 2538