321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วารสารวิชาการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1) 2564
มนุษย์กับวัฒนธรรม /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551
สังคมมนุษย์ /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2550
วารสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550
ครุสารเทพสตรี วารสารทางวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1/2550 ISSN : 0859-6956 /คณะครุศาสตร์ 2550
เทพสตรี I-TECH ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน-กันยายน 2549 /คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2549
มนุษย์กับสังคม /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2546
วารสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2545 /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2545
ครุสารเทพสตรี วารสารทางวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2543 ISSN : 0859-6956 /คณะครุศาสตร์ 2543
วารสารวิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2543 /คณะวิทยาการจัดการ 2543