321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม

 3000207

รหัสวิชา : บธ 3000207
ชื่อวิชา : เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

ผู้สอน : ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เว็บไซต์https://www.youtube.com/channel/UCVOlQEji2wkYLPZTYHAd18Q?view_as=subscriber