321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ

 3000205

รหัสวิชา : บธ 3000205 บธ 3000205-1 บธ 3000205-2
ชื่อวิชา : สถติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

ผู้สอน : ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เว็บไซต์ : https://www.youtube.com/channel/UCO13WYOdBrX0Axc85dPQUZA?view_as=subscriber