321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

     
บริการวารสารและสิ่งพิมต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารใหม่ โดยแบ่งออกเป็น

     menu row ชั้นที่ 1 หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
     menu row ชั้นที่ 3 ให้บริการวารสารใหม่ วารสารล่วงเวลา หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา บริการราชกิจจานุเบกษา ให้บริการวารวารล่วงเวลาฉบับเย็บเล่ม และราชกิจานุกเบกษา

 

แนะนำฝ่ายงานวารสารและหนังสือพิมพ์

ข้อมูลทันสมัย บริการฉับไว คือหัวใจงานวารสาร


     ฝ่ายงานวารสารและหนังสือพิมพ์ มีขอบเขตความรับผิดชอบดำเนินการคัดเลือก การจัดหา ตรวจรับลงทะเบียน วารสารหนังสือพิมพ์ และจดหมายข่าว การจัดทำดัชนีวารสาร จัดทำหน้าสารบัญวารสาร การเย็บเล่มวารสาร และการดูแลห้องอ่านวารสาร
     นโยบายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ ทำหน้าที่จัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย ครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังพัฒนาและส่งเสริม จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมปัญญา ความรู้และพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจ ของคณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประชาชน และเยาวชนทั่วไป
     วารสารและหนังสือพิมพ์ที่สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดเข้ามาให้บริการในห้องสมุดนั้น หมายถึงสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ มีหลายฉบับภายใต้ชื่อเรื่องเดียวกันกำหนดการพิมพ์ที่สม่ำเสมอ โดยกำหนดออกเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน ฯลฯ ทั้งนี้เนื้อหาทางด้านวิชาการรวมทั้งเนื้อหาทางด้านความบันเทิง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นการพักผ่อนและ นันทนาการ
การจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
          - การจัดซื้อ
          - การได้รับบริจาค
          - การแลกเปลี่ยน
     การจัดซื้อวารสารภาษาไทย และหนังสือพิมพ์ เป็นการจัดซื้อโดยวิธีบอกรับเป็นสมาชิกกับหน่วยงาน องค์กรและสำนักพิมพ์ รวมถึงการจัดซื้อกับร้านค้า การจัดซื้อวารสารต่างประเทศ ได้ดำเนินการบอกรับเป็นสมาชิกผ่านบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ งบประมาณการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินประมาณแผ่นดิน ดำเนินจัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

     เกณฑ์พิจารณาการจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ดังนี้
          1. การจัดซื้อวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ชื่อละ 1 ชื่อ
          2. การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ชื่อละ 1 ฉบับ
          3. การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ชื่อละ 1 ฉบับ
     สำนักวิทยบริการฯ ได้รับวารสารบริจาคทั้งหน่วยงาน หรือบุคคล โดยฝ่ายงานวารวารและหนังสือพิมพ์ ดำเนินการคัดเลือก และพิจารณาให้บริการ หากสำนักวิทยบริการฯ ได้รับวารสารแต่ละชื่อมีจำนวนมากเกินความต้องการจะทำการคัดเลือกบริจาคให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
     การเสนอแนะวารสาร หนังสือพิมพ์
วารสาร นิตยสารภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ ผู้มีสิทธิเสนอแนะเพื่อการสั่งซื้อ ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บริการ
วารสารภาษาต่างประเทศ ผู้มีสิทธิเสนอแนะเพื่อการสั่งซื้อได้แก่ คณาจารย์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เสนอแนะและสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 โทร. 036-412783 ต่อ 301 เบอร์โทรภายใน 18811-18813 ต่อ 301 หรือ E-mall : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โปรดแจ้งชื่อผู้เสนอแนะ/ภาควิชา/คณะ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและแจ้งผลการเสนอแนะให้ทราบ

     การให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
การบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ บริการภายในสำนักหอสมุด หากต้องการนำวารสารหรือ หนังสือพิมพ์ไปอ่านในชั้นอื่น ๆ ภายในสำนักวิทยบริการ หรือนำไปถ่ายเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ http.//library.tru.ac.th เลือก บริการสืบค้นสารสนเทศ และเลือก หัวเรื่อง (Subject Keyword) แล้วพิมพ์คำว่าวารสาร ซึ่งมีอยู่ 655 ชื่อเรื่อง

     บริการระบบชั้น เปิด หมายถึงผู้ใช้สามารถหยิบสารสนเทศได้ด้วยตนเอง ได้แก่
          วารสารฉบับปัจจุบัน ซึ่งจัดเรียงตามรายชื่อวารสารตามอักษร โดยแยกวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ 
          วารสารเย็บเล่ม ซึ่งจัดเรียงตามรายชื่อวารสารตามอักษร โดยแยกวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ 
          ราชกิจจานุเบกษา จะเก็บไว้ที่ชั้นประหยัดเนื้อที่ เรียงตามปี พ.ศ.
          หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน จะใส่ไม้แขวนให้บริการอยู่ที่มุมหนังสือพิมพ์ในโซนชั้น 1 

 

     บริการระบบชั้น ปิด หมายถึงผู้ใช้ต้องติดต่อขอยืมสารสนเทศกับเจ้าหน้าที่ เคาน์เตอร์บริการ ได้แก่
          วารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ ฉบับล่วงเวลา
          หนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง 1 เดือน และ สำนักวิทยบริการฯ จะเก็บหนังสือพิมพ์เก่าไว้ 2 ปี

     การให้บริการฐานข้อมูลดัชนีวารสาร
     ดัชนีวารสารเป็นเครื่องมือในการช่วยค้นคว้าบทความวารสารภาษาไทย ซึ่งฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ได้จัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทย( ด้านวิชาการ) ไว้ ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จากหน้า web OPAC ได้ตามขั้นตอนดังนี้
          1.ค้นหาบทความจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเข้าไปที่หน้าสืบค้น เลือกจากชื่อเรื่อง หรือ หัวเรื่อง
          2.จดรายละเอียดข้อมูล ได้แก่ ชื่อวารสาร/ชื่อบทความ /ปีที่ /ฉบับที่ เดือน/ปี/ เลขหน้า
          3.หยิบวารสารที่ต้องการได้