321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

มุมความรู้ตลาดทุน

   • มุมความรู้ตลาดทุน Set corner


     DSC02513
    • มุมความรู้ตลาดทุน Set Corner
          ตั้งอยู่ ชั้น 5 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          สื่อความรู้ด้านการออมและการลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ผลิต มีอยู่ รวมถึงเครือข่ายความรู้ที่เป็นของห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์ ได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และนักลงทุนทั่วไปเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าการนำสื่อความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น หนังสือ สิ่งพิมพ์ ตำราวิชาการ และเอกสารเผยแพร่ความรู้ ฯ ออกไปสู่ชุมชนจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้และพัฒนาตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดทำ “โครงการมุมความรู้ตลาดทุนในสถาบันการศึกษา หรือ SET Corner” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ สนใจทั่วไปสามารถ เข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้น
     
     DSC02514 SET Market Analasis and Reporting Tool

    logosm
    DSC02517  โครงการส่งเสริมการเรียน e-Learning เพื่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา โดยโครงการพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    logoetsi