321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ห้องสมุดกฏหมาย

ห้องสมุดกฏหมาย

DSC02518
ห้องสมุดกฏหมาย
    
ตั้งอยู่ ชั้น 3 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     menu row บริการหนังสือเกี่ยวกับกฏหมาย หมวด 340 - 349
     menu row บริการสืบค้นฐานข้อมูล สารนุกรมกฏหมายไทย Thailawdatabase Program ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายไทย 1,044 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 - 2547 ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญฯ, ประมวลกฏหมาย, พระราชบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา, พระราชกำหนด, ระเบียบฯ, ประกาศฯ และสะดวกต่อการใช้งานด้วย Search Engine

 

pl