321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

บริการสำนักวิทยบริการฯ

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชั้น 1   ชั้น 2
 • บริการยืม-คืน หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์และงานวิจัย
 • บริการตู้ยืมและตู้คืนอัตโนมัติ
 • บริการสมัครสมาชิกออนไลน์
 • บริการตรวจสอบหนี้สิน/ปลอดหนี้
 • บริการรับฝากของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ OPAC
 • บริเวณโถงสำหรับจัดนิทรรศการ
 • พื้นที่จัดแสดงหนังสือใหม่
 • มุมบอร์ดเกม
 • มุมห้องสมุดสีเขียว Green Library
 • มุมนวนิยาย Fiction Zone
 • ตู้เสนอซื้อหนังสือ
 • มุมการ์ตูน Comics Zone
 • จุดบริการน้ำดื่ม
 • บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
 • บริการพื้นที่ทำงาน Co-Working Space
 • บริการยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ VDO/VCD/DVD สารคดี ภาพยนตร์ ดนตรี
 • บริการ English Self Study on Disc เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
 • บริการห้อง Mini Theater ฉายภาพยนต์และให้ยืมห้องในการเรียนการสอน
 • บริการห้องชมภาพยนต์ Edutainment Room 1-4
 • ห้องเทพสตรีนิทัศน์
 • บริการยืม-คืน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ CD-Rom Multimedia
 • บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลออนไลน์
 • บริการเครื่องพิมพ์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลออนไลน์
 • บริการห้องฝึกอบรม Training Room
 • บริการพื้นที่ทำงาน Co-Working Space
ชั้น 3 ชั้น 4
 • บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หมวด 000 100 200 300 400
 • มุมคุณธรรม
ชั้น 5 ชั้น 6
 • บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและต่างประเทศ หมวด 700 800 900
 • หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
 • บริการห้องสวดมนต์ทำสมาธิ และห้องละหมาด
 • มุมอาเซียน
ชั้น 7 ชั้น 8
 • บริการหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการหนังสืออ้างอิง
 • บริการหนังสือวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทคัดย่อ
 • ห้องประชุม
 • ห้องค้นคว้าสำหรับอาจารย์
 • ห้องสารสนเทศท้องถิ่น ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี
 • สารนิพนธ์กองทุนหมู่บ้านจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี
 • ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชการที่ 9)
 • ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • บริการห้อง Studio