321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

Title : รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก (สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

by : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Pub Date : 2565

pdfi http://library.tru.ac.th/aritc-tru/images/academic/report/elevate256501/elevate256501.pdf

 ebooki โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

elevate256501