321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1)

Titleวารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2564 - มีนาคม 2565)

by : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Pub Date : 2564

ebooki วารสารวัฒนเทพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

pdfi http://library.tru.ac.th/aritc-tru/images/academic/journal/cultru256401012.pdf

cultru256401011