321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564)

Tilteวารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564)

by : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Pub Date : 2564

URLhttp://library.tru.ac.th/aritc-tru/images/academic/journal/cultru256401012.pdf

cultru256401011