321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วารสารวิชาการ

แสดง # 
วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1) 489
มนุษย์กับวัฒนธรรม /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4350
สังคมมนุษย์ /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2488
วารสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2222
ครุสารเทพสตรี วารสารทางวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1/2550 ISSN : 0859-6956 /คณะครุศาสตร์ 2782
เทพสตรี I-TECH ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน-กันยายน 2549 /คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4136
มนุษย์กับสังคม /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3259
วารสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2545 /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2194
ครุสารเทพสตรี วารสารทางวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2543 ISSN : 0859-6956 /คณะครุศาสตร์ 2232
วารสารวิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2543 /คณะวิทยาการจัดการ 2370