321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ /ผศ.ชุลีพร สงวนศรี

Tilte : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 by ผศ.ชุลีพร สงวนศรี

Pub Date : 2550

     ปก
     คำนำ/สารบัญ
     บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
     บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ พัฒนาการทางสติปัญญา
     บทที่ 3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย
     บทที่ 4 การจัดประสบการณ์ ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย
     บทที่ 5 การคิดกับการใช้คำถาม สำหรับเด็กปฐมวัย
     บทที่ 6 สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย
     บทที่ 7 การวัดและการประเมินทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย
     บรรณานุกรม
     ภาคผนวก