321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การบัญชีเพื่อการจัดการ /รศ.สาคร กล้าหาญ

Tilteการบัญชีเพื่อการจัดการ

 

by : รศ.สาคร กล้าหาญ

Pub Date : 2550

     ปก
     คำนำ
     สารบัญ
     บทที่ 1 บทนำ
     บทที่ 2 แนวความคิดและประเภทของต้นทุน
     บทที่ 3 การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
     บทที่ 4 ต้นทุนกิจกรรม
     บทที่ 5 การควบคุมต้นทุนการผลิต
     บทที่ 6 การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิต
     บทที่ 7 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร
     บทที่ 8 ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจทางเลือก
     บทที่ 9 การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการกำหนดราคา
     บทที่ 10 การวิเคราะห์โครงการลงทุน
     บทที่ 11 งบประมาณและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
     บทที่ 12 งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน และงบกระแสเงินสด
     บทที่ 13 การวิเคราะห์งบการเงิน
     บรรณานุกรม