321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การบัญชีชั้นกลาง 2 /ผศ.วรรณวิไล โกษะโยธิน

Tilte : การบัญชีชั้นกลาง 2

by ผศ.วรรณวิไล โกษะโยธิน

Pub Date : 2549

     ปก
     คำนำ
     บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
     บทที่ 2 การบันทึกบัญชีของห้างหุ้นส่วน
     บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน
     บทที่ 4 การเลิกห้างหุ้นส่วน
     บทที่ 5 บริษัทจำกัด
     บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
     บทที่ 7 กำไรสะสม เงินปันผล และงบการเงิน
     บทที่ 8 ราคาตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้น การเลิกบริษัท
     บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด
     บรรณานุกรม