321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบัญชี 1 /ผศ.วรรณวิไล โกษะโยธิน

Tilte : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบัญชี 1

by ผศ.วรรณวิไล โกษะโยธิน

Pub Date : 2549

     ปก
     คำนำ
     สารบัญ
     แผนบริหารการสอนประจำวิชาการบัญชี 1
     บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปและแนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี
     บทที่ 2 งบการเงิน
     บทที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า
     บทที่ 4 วงจรบัญชี และหลักการบันทึกบัญชี
     บทที่ 5 รายการปรับปรุงบัญชี
     บทที่ 6 กระดาษทำการและการเปิดบัญชี
     บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า
     บทที่ 8 สมุดรายวันเฉพาะ
     บทที่ 9 การบัญชีสำหรับกิจการที่มิได้หวังผลกำไร
     บรรณานุกรม