321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การเป่าแก้วเบื้องต้น /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ

Tilte : การเป่าแก้วเบื้องต้น

by ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ

Pub Date : 2549

     ปก
     คำนำ
     สารบัญ
     บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของการเป่าแก้ว
     บทที่ 2 สมบัติและชนิดของแก้ว
     บทที่ 3 การผลิตแก้ว
     บทที่ 4 ห้องเป่าแก้ว การจัดซื้อ และเก็บรักษาแก้ว
     บทที่ 5 ชนิดและอุปกรณ์-เครื่องมือในการเป่าแก้ว
     บทที่ 6 อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเป่าแก้ว
     บทที่ 7 ความรู้พื้นฐานสำหรับการเป่าแก้ว
     บทที่ 8 ปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น
     บรรณานุกรม