321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การรู้สารสนเทศ /ผศ.ศรีสุภา นาคธน

Tilte : การรู้สารสนเทศ

by ผศ.ศรีสุภา นาคธน

Pub Date : 2549

     ปก
     คำนำ
     สารบัญ
     บทที่ 1 สารสนเทศและการรู้สารสนเทศ
     บทที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ
     บทที่ 3 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
     บทที่ 4 ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และการค้นคืน
     บทที่ 5 หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
     บทที่ 6 หนังสืออ้างอิง
     บทที่ 7 การประเมินสารสนเทศ
     บทที่ 8 การศึกษาค้นคว้า
     บรรณานุกรม