321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เคมีทั่วไป 1 /ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ

Tilte : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เคมีทั่วไป 1

by ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ

Pub Date : 2548

     ปก
     คำนำ/สารบัญ
     บทที่ 1 หลักเคมีเบื้องต้น
     บทที่ 2 โครงสร้างอะตอม
     บทที่ 3 พันธะเคมี
     บทที่ 4 ปฏิกิริยาเคมี
     บทที่ 5 กรดและเบส
     บทที่ 6 แก๊ส
     บทที่ 7 โมเลกุลของของแข็ง
     บทที่ 8 น้ำ
     ปฏิบัติการเคมี
     บรรณานุกรม