321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบัญชี 2 /ธนิดา ภู่แดง

Tilte : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบัญชี 2

by ธนิดา ภู่แดง

Pub Date : 2547

     ปก
     คำนำ
     สารบัญ
     แผนบริหารการสอนประจำวิชา
     บทที่ 1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
     บทที่ 2 เงินลงทุนชั่วคราว
     บทที่ 3 ลูกหนี้และตั๋วรับเงิน
     บทที่ 4 สินค้าคงเหลือ
     บทที่ 4 สินค้าคงเหลือ (ตาราง)
     บทที่ 5 สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
     บทที่ 6 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
     บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม
     บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ 1)
     บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม (ต่อ 2)
     บทที่ 8 ระบบใบสำคัญ
     บทที่ 8 ระบบใบสำคัญ (ต่อ)
     บทที่ 8 ระบบใบสำคัญ (ภาพที่ 8.3)
     บรรณานุกรม