321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารการขาย /ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ

Tilte : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารการขาย

by  ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ     บทที่ 1 การบริหารการขาย
     บทที่ 2 กลยุทธ์และการวางแผนการบริหารการขาย
     บทที่ 3 ศิลปะการขาย
     บทที่ 4 การจัดองค์การขาย
     บทที่ 5 การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย
     บทที่ 6 การฝึกอบรมพนักงานขาย
     บทที่ 7 ค่าตอบแทนพนักงานขาย
     บทที่ 8 การจูงใจพนักงานขาย 2
     บทที่ 9 การพยากรณ์ยอดขาย
     บทที่ 10 โควตาการขาย
     บทที่ 11 การบริหารเวลาและเขตการขาย
     บทที่ 12 การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย