321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ /ผศ.รัชชนก สวนสีดา

Tilte : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์

by : ผศ.รัชชนก สวนสีดา

Pub Date : 2546

     ปก
     คำนำ
     สารบัญ
     สารบัญภาพ
     สารบัญตาราง
     แผนบริหารการสอน
     บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
     บทที่ 2 ประวัติและวิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์
     บทที่ 3 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
     บทที่ 4 บทบาทและหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์
     บทที่ 5 เสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อสิ่งพิมพ์
     บทที่ 6 อิทธิพลและการใช้สื่อสิ่งพิมพ์
     บทที่ 7 ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
     บทที่ 8 ระบบการพิมพ์
     บทที่ 9 กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
     บทที่ 10 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์
     บรรณานุกรม
     ภาคผนวก ก.
     ภาคผนวก ข.
     ภาคผนวก ค.