321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพวาดบุคคลสำคัญสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Titleภาพวาดบุคคลสำคัญสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

by : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Pub Date : 2564

ebooki ภาพวาดบุคคลสำคัญสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

pdfi http://library.tru.ac.th/aritc-tru/images/academic/book/b6411032.pdf

b6411031