321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

หนังสือ

แสดง # 
จิตรกรรมฝาผนังวัดจันทบุรี อำเภอเสาให้ จังหวัดสระบุรี 18
ภาพวาดบุคคลสำคัญสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 19
จิตรกรรมฝาผนัง วัดธรรมิการาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 26
งานศิลปหัตถกรรม ลาวแง้ว บ้านหนองเมือง ลพบุรี 29
ไททรรศน์เทพสตรี ฉบับ วิถีชุมชนคนบางขันหมาก /สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4712
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ /ผศ.ชุลีพร สงวนศรี 50411
สุขภาพแม่และเด็ก /ผศ.ชุลีพร สงวนศรี 8274
การบัญชีเพื่อการจัดการ /รศ.สาคร กล้าหาญ 35555
Bienvenue a Lop Buri /Suwanna Pansaeng 4095
การบัญชีชั้นกลาง 2 /ผศ.วรรณวิไล โกษะโยธิน 34007