321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การใช้ CAS ในการอธิบายมโนทัศน์ของการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ในรูปแบบเชิงขั้ว Using CAS to Visualize Concepts of Integration and Its Application Polar Form. /อ.สามารถ พยอมหอม, ดร.อังสนา จั่นแดง, ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล

Tilteการใช้ CAS ในการอธิบายมโนทัศน์ของการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ในรูปแบบเชิงขั้ว Using CAS to Visualize Concepts of Integration and Its Application Polar Form.

by อ.สามารถ พยอมหอม, ดร.อังสนา จั่นแดง, ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล

Pub Date : 2551