321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

prlibtru64

รายงานประจำปี 2564 pdfb

menu row ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
menu row ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ
menu row ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการตามกิจกรรม
menu row ภาพกิจกรรม (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

 

prlibtru632563

รายงานประจำปี 2563 pdfb

menu row ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
menu row ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ
menu row ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรม (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
menu row ส่วนที่ 4 วิทยบริการสาร (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

 

 

prlibtru62
2562

รายงานประจำปี 2562 pdfb

menu row ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
menu row
 ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ
menu row
 ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรม (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

prlibtru61
2561

รายงานประจำปี 2561 pdfb

menu row ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
menu row ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ
menu row ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรม (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)