321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รายงานการประเมิน OIT ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity Transparency Assessment (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผลการดำเนินงาน

08 Q&A
     ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • Facebookhttps://www.facebook.com/library.tru/
 • inboxhttps://www.facebook.com/messages/t/library.tru
 • e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

O9 Social Network
     ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • Website : http://library.tru.ac.th/
 • Facebook : https://www.facebook.com/library.tru/
 • inbox : https://www.facebook.com/messages/t/library.tru
 • e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

 • คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  http://library.tru.ac.th/km/?p=245

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ปี พ.ศ. 2562

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

017 E-Service
     ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • Website : http://library.tru.ac.th/
 • Facebook : https://www.facebook.com/library.tru/
 • inbox : https://www.facebook.com/messages/t/library.tru
 • e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

 • Website : http://library.tru.ac.th/
 • Facebook : https://www.facebook.com/library.tru/
 • inbox : https://www.facebook.com/messages/t/library.tru
 • e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562