321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

องค์ประกอบที่ 1.1

 • องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม pdfb

       รายการหลักฐานอ้างอิง pdfb
    •      
      หมายเลข  รายการหลักฐานอ้างอิง
     สวท.1.1-1-1 รายงานการสำรวจความต้องการของชุมชนในด้านการจัดการห้องสมุด
     สวท.1.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2558-2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
     สวท.1.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
     สวท.1.1-1-4 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 สำนักวิทยบริการฯ และรายละเอียดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2560
     สวท.1.1-1-5 ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ 006/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สวท.1.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
     สวท.1.1-2-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดระบบหนังสือ ของโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
     สวท.1.1-2-2 หนังสือขอรับการสนับสนุนในการจัด/กำลังในการจัดห้องสมุด ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว
     สวท.1.1-2-3 ภาพกิจกรรมการสำรวจโรงเรียนจากรายงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดในชุมชน”)
     สวท.1.1-2-4 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานห้องสมุดจากรายงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดในชุมชน”) โรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
     สวท.1.1-2-5 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานห้องสมุดจากรายงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดในชุมชน”) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว
     สวท.1.1-2-6 ภาพการตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ห้องสมุดที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และห้องสมุดโรงเรียนวัดสร่างโศก จ.สระบุรี
     สวท.1.1-3-1
     • โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า จำนวน 3 โครงการ
      1. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดำริ เรื่อง “ตามรอย พระยุคลบาท พอเพียงก็เพียงพอ”
     สวท.1.1-3-2 2. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่าน ในยุค Thailand 4.0”
     สวท.1.1-3-3
     • 3. โครงการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุดในชุมชน”
     สวท.1.1-4-1 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560
     สวท.1.1-5-1 ภาพการจัดการภายในห้องสมุดของแต่ละโรงเรียนหลังจากที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
     สวท.1.1-5-2 ภาพการจัดการภายในห้องสมุดของแต่ละโรงเรียนหลังจากที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว
     สวท.1.1-6-1 บันทึกข้อความสำนักวิทยบริการฯ ที่ สวท.166/2559 เรื่องขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการฯ
     สวท.1.1-6-2 การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560  ได้แก่ นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ และนางชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง
     สวท.1.1-6-3 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0793/2560 โครงการสำรวจความต้องการของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แก่ นางสาวชวนชม สมนึก และนางณัทพัชช์นันท์ นรสิงห์