321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

องค์ประกอบที่ 2.2

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารงานของหน่วยงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน pdfb

     รายการหลักฐานอ้างอิง pdfb

   •      
     หมายเลข  รายการหลักฐานอ้างอิง
    สวท.2.2-1-1
    แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2559-2563 
    สวท.2.2-1-2
    แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556-2560
    สวท.2.2-1-3
    แผนยุทธศาสตร์ของสำวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558–2562
    สวท.2.2-1-4
    คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักวิทยบริการฯ  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
    สวท.2.2-1-5
    แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560
    สวท.2.2-1-6
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
    สวท.2.2-1-7
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
    สวท.2.2-1-8
    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.5แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 และรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559-2560
    สวท.2.2-2-1
    รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ2559 และรายครึ่งปีงบประมาณ 2560
    สวท.2.2-2-2
    รายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงานหน่วยงานพร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2560
    สวท.2.2-2-3
    คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 039/2559 เรื่อง แต่งตั้ง   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559
    สวท.2.2-2-4
    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14มิถุนายน 2560 วาระที่ 4.7 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2560 ตามแผนปฏิบัติการ
    สวท.2.2-2-5
    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนมิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560
    สวท.2.2-2-6
    รายงานประจำปี 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-3-1
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1854/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร   ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
    สวท.2.2-3-2
    คำสั่งที่ 018/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและ   เทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-3-3
    รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
    สวท.2.2-3-4
    รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
    สวท.2.2-3-5
    รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
    สวท.2.2-4-1
    รายงานการประชุมพนักงาน สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2559
    สวท.2.2-4-2
    รายงานการประชุมพนักงาน สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2559
    สวท.2.2-4-3
    Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-4-4
    Facebook กลุ่มบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือเรื่อง   เชิงนโยบาย คำสั่งต่างๆ ให้บุคลากรทราบ
    สวท.2.2-4-5
    เอกสารลงนามรับเรื่องของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
    สวท.2.2-4-6
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2524/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนัก   วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-4-7
    คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ   ประกันคุณภาพ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-4-8
    คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 023/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ   ดูแลองค์ประกอบคุณภาพ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-4-9
    คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 018/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ   บริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-4-10
    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 022/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-4-11
    คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-4-12
    คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 037/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ
    สวท.2.2-4-13 คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 006/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-4-14 คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-4-15 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2559
    สวท.2.2-4-16 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2560
    สวท.2.2-4-17 รายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ จากระบบ NAGA
    สวท.2.2-4-18 คำสั่งไปราชการ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
    สวท.2.2-4-19 แบบเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อไว้ให้บริการของสำนักวิทย   บริการฯ ที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือก
    สวท.2.2-4-20 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2559
    สวท.2.2-4-21 ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ปีการศึกษา 2558
    สวท.2.2-4-22 กล้องวงจรปิดของสำนักวิทยบริการฯ
    สวท.2.2-4-23 แผนปฏิบัติการการบำรุงรักษาลิฟท์ ปี 2559
    สวท.2.2-4-24 แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ปี 2559
    สวท.2.2-4-25 คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 039/2559 แต่งตั้งคระกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-4-26
    • แบบเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อไว้ให้บริการของสำนักฯ
     ที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือก
    สวท.2.2-4-27 คำสั่ง สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 020/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก
    สวท.2.2-4-28 ประกาศสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-4-29 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ระเบียบการใช้บริการสำนักวิทยบริการ   และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556
    สวท.2.2-4-30 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักฯให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ
    สวท.2.2-4-31 แบบประเมินและผลการประเมินผู้บริหารของสำนักวิทยบริการฯ ปี 2559
    สวท.2.2-5-1 คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 007/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ
    สวท.2.2-5-2 แผนจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2558-2562
    สวท.2.2-5-3 แผนปฎิบัติการ โครงการ การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560
    สวท.2.2-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 และครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560
    สวท.2.2-5-5 โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
    สวท.2.2-5-6 โครงการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-5-7 คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-5-8 แบบบันทึกการใช้ประโยชน์จากคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-6-1 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
    สวท.2.2-6-2
    • กรอบอัตรากำลังและตำแหน่งเพิ่มใหม่ของบุคลากรในสำนักวิทยบริการและ
     เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557-2560
    สวท.2.2.6-3 หน้าที่ความรับผิดชอบการแบ่งงานและการกำหนดตำแหน่งงาน
    สวท.2.2-6-4 แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
    สวท.2.2-6-5 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
    สวท.2.2-6-6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5513/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดวิธีการรับเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-6-7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
    สวท.2.2-6-8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2985/2559 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เรื่อง จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว)
    สวท.2.2-6-9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5199/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว)
    สวท.2.2-6-10  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1998/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
    สวท.2.2-6-11 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประจำปีการศึกษา 2559
    สวท.2.2-6-12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ
    สวท.2.2-6-13 คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สำนักวิทยบริการฯ
    สวท.2.2-6-14 ภาพการปรับตกแต่ง Wallpaper บริเวณด้านข้างหน้าต่างชั้น 1
    สวท.2.2-6-15 ภาพการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้ำดื่มและเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น
    สวท.2.2-6-16 ภาพการแจกถุงมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นให้กับบุคลากรนำไปปฏิบัติงาน
    สวท.2.2-6-17 ภาพการนำกระเช้าเยี่ยมบุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สวท.2.2-6-18 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 6444/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถไปราชการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน “งานประจำสู่งานวิจัย” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
    สวท.2.2-6-19 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 6304/2559 และที่ 6306/2559 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2559 เรื่องให้ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
    สวท.2.2-6-20
    • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5748/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ,
     ที่ 0456/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ และที่ 1809/2560 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่องให้ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ
    สวท.2.2-6-21 โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
    สวท.2.2-6-22 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  /2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  ระเบียบวาระที่  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
    สวท.2.2-6-23 ประกาศจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จรรยาบรรณของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
    สวท.2.2-6-24 https//www:facebook.com
    สวท.2.2-6-25 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1038/2560 เรื่องให้ข้าราชการ ไปราชการ ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง ARIT 4.0
    สวท.2.2-6-26 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
    สวท.2.2-6-27 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  /2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
    สวท.2.2-6-28 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560
    สวท.2.2-7-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2559
    สวท.2.2-7-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการฯ 2559 เรื่อง การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560
    สวท.2.2-7-3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (หน้า 183-187)
    สวท.2.2-7-4 คำสั่งสำนักวิทยบริการฯ ที่ 024/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการฯ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
    สวท.2.2-7-5 คำสั่งสำนักวิทยบริการฯ ที่ 023/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลองค์ประกอบคุณภาพ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
    สวท.2.2-7-6 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560, แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559
    สวท.2.2-7-7 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
    สวท.2.2-7-8 ประกาศนโยบายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศ  ณ วันที่ 15 กันยายน 2559
    สวท.2.2-7-9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2559
    สวท.2.2-7-10
    • รายงานการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
    สวท.2.2-7-11 คำสั่งสำนักวิทยบริการฯ ที่ 024/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการฯ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
    สวท.2.2-7-12 คำสั่งสำนักวิทยบริการฯ ที่ 023/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลองค์ประกอบคุณภาพ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
    สวท.2.2-7-13 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  (หน้า 183-187)
    สวท.2.2-7-14 รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558
    สวท.2.2-7-15 รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
    สวท.2.2-7-16 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
    สวท.2.2-7-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เทพสตรี ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (หน้า 29-32)
    สวท.2.2-7-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เทพสตรี ครั้งที่ 2/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (หน้า 7-8)
    สวท.2.2-7-19 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
    สวท.2.2-7-20 รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559