321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

องค์ประกอบที่ 2.1

 • องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน pdfb

       รายการหลักฐานอ้างอิง pdfb
    •      
      หมายเลข  รายการหลักฐานอ้างอิง
     สวท.2.1-1-1
     แผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2556-2560) และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2558–2562)
     สวท.2.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.1 การพิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
     สวท.2.1-2-1
     แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
     สวท.2.1-3-1
     รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)
     สวท.2.1-3-2
     กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
     สวท.2.1-4-1
     ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2560 บทที่ 4
     สวท.2.1-5-1
     ภาพโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดำริ “ตามรอยพระยุคลบาท พอเพียงก็เพียงพอ” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
     สวท.2.1-5-2
     ภาพพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการ
     สวท.2.1-5-3
     ภาพงานปรับภูมิทัศน์ ห้อง AV2 บริการสื่อโสตทัศน์
     สวท.2.1-5-4
     ภาพโครงการร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนา หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น
     สวท.2.1-5-5
     ภาพกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ห้องสมุดกับการอ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
     สวท.2.1-5-6
     ภาพโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน “งานประจำสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” 21-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา
     สวท.2.1-5-7

     ภาพ
     - อาจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
     พร้อมบุคลากร เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุด สีเขียววันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
     - ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560
     - การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน Work Manual วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต

     สวท.2.1-5-8
     • ภาพ
      - สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมปฐมนิเทศแนะนำการเข้าใช้สำนักฯ ให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ ตึก 90 ปี ชั้น3
      - ประกาศผลจากการตอบคำถามเดือนพฤษภาคม ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน " 1 เดือน1 รางวัล "ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นศ.สาขาวิชาภาษาไทยด้วย
      - กิจกรรม Library Tour โรงเรียนสาธิต ณ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี 21-25 เมษายน 2560 ณ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
     สวท.2.1-5-9
     ภาพสร้างสมดุลให้ร่างกายกับการออกกาลังกายแบบ "โยคะ" ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ชั้น 2 ณ สานักวิทยบริการฯ
     สวท.2.1-5-10
     บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่
     สวท.2.1-5-11-1
     บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-library
     สวท.2.1-5-11-2
     ฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection)
     สวท.2.1-5-12
     จัดหาครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์
     สวท.2.1-5-13
     โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ”
     สวท.2.1-5-14
     จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น หน้าจอสัมผัส
     สวท.2.1-5-15
     จัดหาครุภัณฑ์ที่แขวนหนังสือพิมพ์ เพิ่มเติมจำนวน 4 ชุด
     สวท.2.1-5-16 จัดหาครุภัณฑ์ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
     สวท.2.1-5-17

     ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2559

     สวท.2.1-5-18

     ผลการประเมินโครงการ

     สวท.2.1-5-19 จัดซื้อล็อคเกอร์เก็บของเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการ