321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รายงานการประเมิน OIT

รายงานการประเมิน OIT ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity Transparency Assessment (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผลการดำเนินงาน

08 Q&A
     ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • Facebookhttps://www.facebook.com/library.tru/
 • inboxhttps://www.facebook.com/messages/t/library.tru
 • e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

O9 Social Network
     ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • Website : http://library.tru.ac.th/
 • Facebook : https://www.facebook.com/library.tru/
 • inbox : https://www.facebook.com/messages/t/library.tru
 • e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

 • คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  http://library.tru.ac.th/km/?p=245

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ปี พ.ศ. 2562

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

017 E-Service
     ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • Website : http://library.tru.ac.th/
 • Facebook : https://www.facebook.com/library.tru/
 • inbox : https://www.facebook.com/messages/t/library.tru
 • e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

 • Website : http://library.tru.ac.th/
 • Facebook : https://www.facebook.com/library.tru/
 • inbox : https://www.facebook.com/messages/t/library.tru
 • e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

 

รายงานการประเมิน OIT ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity Transparency Assessment (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผลการดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี pdfb
     ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน
     menu row แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     menu row สรุปรายละเอียดคำของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     menu row รหัสงบแผ่นดิน

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน pdfb
     ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

     menu row รายละเอียดของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ระยะครึ่งปี012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  pdfb
     menu row ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     menu row ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด

การให้บริการ

014 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ
     menu row ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
     ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด
     รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการ 
     menu row ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
     menu row ประจำเดือน เมษายน 2562
     menu row ประจำเดือน มีนาคม 2562
     menu row ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
     menu row ประจำเดือน มกราคม 2562
     menu row ประจำเดือน ธันวาคม 2561
     menu row ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
     menu row ประจำเดือน ตุลาคม 2561

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ pdfb
     ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด

     menu row ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 บทที่ 4
     menu row ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2560 บทที่ 4017 E-Service 
     menu row ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่อำนาจหน้าที่กฏหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน