321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯ

ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2561-2565  menu row ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการ 2561-2565 
  menu row แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2561-2565
  menu row แผนการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ 2561-2565
  menu row แผนพัฒนาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561-2565
  menu row แผนจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561-2565