321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

031

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (โบราณสถาน) ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารยณ์มหาราช ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสวดมนต์เย็น ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดพระศรีรัตนหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดลพบุรีไปสู่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจัวหวัดลพบุรี และส่งเสริมให้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

Cr.งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

Free Joomla Lightbox Gallery