321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การสร้างสื่อการสอนและการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR)

021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่องหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมการสอน และการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR : Augmented Reality Technology) ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการนวัตกรรมดิจิทัลในการสร้างสื่อการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดความน่าสนใจและสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

 

Free Joomla Lightbox Gallery